CNCKESİM (cnckesim.net.tr veyaYalçin Grup) kişisel verilerin işlenmesine çok önem verir. CNC Kesim yürürlükteki tüm yasalar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) dâhil olmak üzere yerel ve uluslararası yönetmelikler uyarınca kişisel verilerin uygun ve şeffaf şekilde işlenmesini sağlar. CNC KESİM bu cnckesim.net.tr Gizlilik Politikasındaki (“Gizlilik Politikası”) şartlara uygun olarak işletmesindeki tüm alanlardaki bireylerin kişisel verilerini ve gizliliğini korur.

1. KİŞİSEL VERİLER VE VERİ SAHİBİ

Bu Gizlilik Politikasıyla ilgili olarak, “kişisel veri” tanımlı veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle (“veri sahibi”) ilgili her türlü bilgi anlamına gelir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, ör. bir isim, kimlik numarası, veya çevrimiçi tanımlayıcılar ile doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilir bir kişidir.

Kişisel Veriler genellikle “sıradan kişisel veriler” veya “hassas kişisel veriler” olarak sınıflandırılabilir. Hassas kişisel veriler her zaman gizlidir ve ırksal veya etnik köken, politik görüşler, dini veya felsefi inançlar, sendika üyeliği, genetik ve biyometrik veriler ve cinsel yönelim bilgilerini içerir.  Sıradan kişisel veriler kısmen gizli olup, ceza gerektiren suçlar ve vatandaşlık numaraları, kişinin maaşı, emeklilik maaşı, borç durumu, uygulama materyalleri vb. ile ilgili bilgilerin yanı sıra isim, müşteri numarası, e-posta ve telefon numarası gibi (iş) irtibat bilgileri, fotoğraflar, IP-adresi ve çerezler üzerinden edinilen diğer kullanım bilgileri de dâhil olmak üzere diğer her türlü sıradan kişisel veriyi içerir.

Bu Gizlilik Politikası CNC Kesim tarafından toplanan ve işlenen ve çalışanlar, ziyaretçiler, müşteriler, tedarikçiler (üçüncü taraf hizmet tedarikçileri dâhil), diğer paydaşlar ve CNCKESİM.NET.TR web sitelerinin ve hizmetlerinin diğer kullanıcıları da dâhil tüm kişiler hakkındaki tüm kişisel bilgiler için geçerlidir.

2. KİŞİSEL VERİ KORUMA İLKELERİ

cnckesim.net.tr, GDPR uyarınca kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki ilkelere uygun hareket eder:

Amaç sınırlaması  CNCKESİM.NET.TR, hassas veriler (varsa) dâhil olmak üzere, kişisel verileri yalnızca Yalçin CNC şirketinin işletmesiyle ilgili belirli, açık ve meşru amaçlarla toplayabilir ve işleyebilir.

Yasaya uygunluk, adil olma ve şeffaflık  Kişisel veriler veri sahibi ile bağlantılı olarak yasaya uygun, adil ve şeffaf şekilde işlenmelidir. Yasaların gerektirdiği durumlarda Yalçin CNC ilgili kişiyi kişisel verilerinin işlenme amacı, değiştirilmiş, silinmiş veya engellenmiş kişisel verilerine sahip olma hakları ve kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesinden sorumlu şirketin kimliği hakkında bilgilendirecektir.

Verilerin minimum seviyede tutulması  CNCKESİM.NET.TR, kişisel verileri yalnızca işlendikleri amaçlarla ilgili olarak yeterli, ilgili ve gerekli olanlarla sınırlı olarak toplayabilir ve işleyebilir.

Doğruluk  Kişisel veri işlemlerinin doğruluğundan emin olmak amacıyla, CNCKESİM.NET.TR, kişisel verilerin uygun olduğu durumlarda düzenli aralıklarla gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamalıdır.

Saklama sınırlandırması Kişisel veriler yalnızca amacın gerçekleştirilmesi için gereken süre boyunca veya yasanın öngördüğü şekilde saklanmalıdır.

Bütünlük ve gizlilik Kişisel veriler işlenirken bu kişisel verilerin kaybı, bu verilere izinsiz erişim, bu verilerin imhası ve kazayla ifşası gibi riskleri en aza indirmek amacıyla yeterli güvenlik önlemleriyle korunarak saklanması önemlidir.

Verilerin sınır ötesine aktarımı Aşağıda yer alan veri aktarımı bölümünde belirtildiği üzere, CNCKESİM.NET.TR kişisel verileri AB/Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinden üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktardığında özel kurallar geçerli olur.

Sorumluluk  Kişisel verilerin GDPR uyarınca işlenmesini sağlamak amacıyla, CNCKESİM.NET.TR gerekli şekilde gözden geçirilerek güncellenen uygun teknik ve kurumsal önlemleri hayata geçirmiştir.


3. VERİ SAHİBİ VE VERİ SORUMLUSU

CNCKESİM.NET.TR, bu Gizlilik Politikası kapsamındaki kişisel verilerin sahibi (“Sahip“) ve veri sorumlusudur (“Veri Sorumlusu“).

İletişim bilgileri:

Yalçin CNC

Arabayatağı Mahallesi 1.Duman Sokak No:2A , Yıldırım/BURSA/TÜRKİYE

Telefon: (+90) 533 508 80 99

Web sitesi: https://www.cnckesim.net.tr/

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA TÜRLERİ VE AMACI

CNCKESİM.NET.TR, hassas veriler (varsa) dâhil olmak üzere, kişisel verileri yalnızca CNCKESİM.NET.TR’nin işiyle ilgili belirli, açık ve meşru amaçlarla toplar ve işler. Kişisel verilerin toplanma ve işlenme amacı ayın zamanda veri sahiplerinin türüne de bağlıdır. Kişisel verilere erişimi olan sorumlu departmanlar ve çalışanları yasal gerekliliklere, bu Gizlilik Politikasının ilkelerine ve şirket içi kılavuz ilkelerine uygun hareket etmelidir.

İstihdam. CNCKESİM.NET.TR, istihdam amacıyla ve yasal gerekliliklere uygun olarak başvuru sahiplerinin, adayların ve çalışanların hassas verileri (varsa) dâhil olmak üzere kişisel verileri toplar ve işler.

Ziyaretçiler. CNCKESİM.NET.TR, güvenlik nedenleriyle ad, unvan (varsa) ve iletişim bilgileri dâhil olmak üzere ziyaretçilerin kişisel verilerini toplar ve işler ve bu bilgileri, ziyaretçilerin CNCKESİM.NET.TR tesislerine erişimini sağlamadan önce ziyaretçi günlüğüne kaydeder. 

CNCKESİM.NET.TR web sitesi kullanıcıları. CNCKESİM.NET.TR, pazarlama, reklamcılık ve analiz amaçları doğrultusunda ve ayrıca UR+ kullanıcıları, herhangi bir Uygulamanın kullanıcıları ve CNCKESİM.NET.TR kullanıcıları dâhil olmak üzere web sitesi kullanıcılarıyla iletişim kurmak, kişileri yönetmek ve mesajlar göndermek, yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme yapmak için, kendisi veya üçüncü taraflar üzerinden web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerini toplar. Bu veriler şunları içerebilir: çerezler, kullanım verileri, isim ve irtibat bilgileri ve varsa şirket bilgileri.

Operasyon ve bakım amaçları doğrultusunda CNCKESİM.NET.TR ve herhangi üçüncü taraf hizmet tedarikçisi kullanıcının web sitesiyle iletişimini kaydeden dosyaları (“Sistem günlükleri”) toplayabilir. Bu tür kişisel bilgiler veri kullanımı durumunda web sitesi kullanıcılarının rızasıyla elde edilir ve CNCKESİM.NET.TR web sitesi üzerinden otomatik olarak toplanır. 

Çerezler. Çerezlerin veya diğer takip araçlarının web sitesi ve/veya web sitesi tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sahiplerince her türlü kullanımı, bu Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasında tanımlanan diğer amaçlara ek olarak kullanıcının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunulması amacına hizmet eder.

CNCKESİM.NET.TR çerezleri gelecekteki ziyaretler için kullanıcı tercihlerini anlayıp kaydetmek ve site trafiği ve site etkileşimi ile ilgili toplu veri edinimi için kullanır. Böylece gelecekte daha iyi site deneyimi ve araçları sunabiliriz. CNCKESİM.NET.TR web sitesi ziyaretçilerinin daha iyi anlaşılmasına destek olmak için üçüncü taraf hizmet tedarikçileriyle iletişim kurabilir. CNCKESİM.NET.TRişletmesinin işleyişinin sağlanması ve iyileştirilmesine dönük amaçlar dışında, hizmet tedarikçilerinin CNCKESİM.NET.TR adına toplanan bilgileri kullanmasına izin verilmez.

Yasal işlem. Anlaşmazlık durumunda CNCKESİM.NET.TR meşru çıkarları için gerekli kişisel bilgileri, CNCKESİM.NET.TR şirketinin mahkeme sürecinde veya olası yasal işlemlere giden aşamalarda uygun şekilde yasal taleplerde bulunmasını veya bunları savunmasını sağlamak amacıyla saklayabilir. CNCKESİM.NET.TR’nin bu bilgileri sigorta şirketleri ve/veya yasal danışma şirketleri gibi üçüncü taraflarla paylaşması gerekebilir ve CNCKESİM.NET.TR’nin aynı zamanda kamu kuruluşlarının talep etmesi durumunda da kişisel verileri vermesi gerekebilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN YASAL DAYANAKLAR

 • Birey/şirket bir veya daha fazla belirli amaçla kişisel verilerinin işlenmesi için önceden onay vermişse. Not: Bazı yasalar uyarınca CNCKESİM.NET.TR’nin , izne veya aşağıdaki yasal dayanakların herhangi birine gerek duymadan, bu tür işlemelere bireysel olarak itiraz edilene kadar (“vazgeçme“) kişisel verileri işlemesine izin verilebilir. Öte yandan bu durum kişisel verilerin işlenmesinin Avrupa Veri Koruma yasasına tabi olduğu durumlar için geçerli değildir;
 • verilerin işlenmesi bir sözleşmenin ve/veya ilgili herhangi bir sözleşme öncesi yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir;
 • işleme, herhangi bir yasal yükümlülüğe uyum için gereklidir;
 • kişisel verilerinizin işlenmesi yasal taleplerde bulunulması, bunların uygulanması veya savunulması için gereklidir;
 • işleme, kamu yararına veya CNCKESİM.NET.TR’ye verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir görevle ilgilidir;
 • işleme, CNCKESİM.NET.TR veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri için bu menfaatlerin bireysel/şirket menfaatlerini veya temel hakları ortadan kaldırdığı düşünülmüyorsa gereklidir. Bu tür meşru çıkarlar CNCKESİM.NET.TR’nin ürünleri geliştirme, pazarlama ve satma ve hizmetler sunma, müşterilerle, tedarikçilerle, distribütörlerle, iş ortaklarıyla iş ilişkileri oluşturma ve bunları sürdürme ve diğer iş ilişkileri konusundaki menfaatlerine hizmet edebilir.

Talep edilmesi durumunda CNCKESİM.NET.TR işleme için geçerli olan yasal dayanağı açıklığa kavuşturmak için bilgi sağlayacak, özel olarak da kişisel verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmenin imzalanması için bir gereklilik mi olduğu konusunda bilgi sunacaktır.

6. YER VE VERİ AKTARIMI

Kişisel veriler CNCKESİM.NET.TR’nin çalışma ofislerinde veya işleme sürecine dâhil olan tarafların bulunduğu diğer her türlü yerde işlenir. CNCKESİM.NET.TR kişisel verileri AB/Avrupa Ekonomik Alanından üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktardığında özel kurallar geçerli olur. Kişisel veriler üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarıldığında CNCKESİM.NET.TRaktarım işleminden önce uygun önlemleri almak zorundadır. Bu önlemler, Avrupa Komisyonu’nun standart sözleşme maddeleri ile oluşturulmuştur.

GDPR uyarınca, CNCKESİM.NET.TR harici taraflar ve varsa bağlı kuruluşlarla Veri İşleme Anlaşması (DPA) ve/veya Ortak Veri Kontrol Anlaşması (JDCA) ve/veya Standart Sözleşme Maddeleri (SCC’ler) içeren anlaşmalar gerçekleştirmiştir.

7. SAKLAMA SÜRESİ

CNCKESİM.NET.TR tarafından toplanan kişisel veriler kişisel verilerin toplanma amacının gerektirdiği süre kadar işlenmeli ve saklanmalıdır.  CNCKESİM.NET.TR şirketinin işleme faaliyeti için geçerli bir onay alması durumunda bu onay iptal edilmediği sürece CNCKESİM.NET.TR şirketinin kişisel verileri daha uzun süre saklamasına izin verilebilir. Ek olarak yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi veya yasal bir talebin oluşturulması, gerçekleştirilmesi veya savunulması için gerekli olduğunda CNCKESİM.NET.TR şirketi kişisel verileri daha uzun süre saklamak zorunda kalabilir.

Saklama süresi dolduğunda kişisel veriler silinmelidir. Dolayısıyla, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşıma hakkı saklama süresinin dolmasının ardından temin edilemez.

8. BİREYSEL HAKLAR

Yasal olarak gerekli olduğu durumlarda CNCKESİM.NET.TR, kişisel verilerini işleme amacı, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya engellenmesi hakları ve kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesinden sorumlu şirketin kimliği hakkında bireyleri bilgilendirecektir.  Diğer her türlü durumda kullanıcılar hangi hakların onlar için geçerli olduğunu öğrenmek için Veri Koruma Ekibinden bilgi isteyebilir.

Bireyler aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Onayı geri çekme – Kişisel verilerinin işlenmesi için daha önce verdiği onayı istediği zaman geri çekme hakkı.
 • Kişisel verilerin işlenmesine itiraz – Kişisel verilerin işlenmesi onay dışında başka bir hukuki zeminde gerçekleştiriliyorsa kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı. Diğer detaylar, Gizlilik Politikasının özel bölümünde sunulmaktadır.
 • Kişisel verilere erişim – Kişisel verilerin CNCKESİM.NET.TR tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin bazı kısımları ile ilgili bilgi edinme ve işlenen verilerin bir kopyasını elde etme hakkı.
 • Doğrulama ve düzeltme isteme – Kişisel verilerinin uygunluğunu doğrulama ve güncelleme veya düzeltme isteme hakkı.
 • Kişisel verilerin işlenmesini kısıtlama – Kişisel verilerinin bazı durumlarda işlenmesini kısıtlama hakkı. Bu durumda CNCKESİM.NET.TR söz konusu kişisel verileri saklama amacı dışında hiçbir amaçla işlemeyecektir.
 • Silinmiş veya başka bir şekilde kaldırılmış kişisel veriler – Bazı durumlarda kişisel verilerinin CNCKESİM.NET.TR kayıtlarından silinmesini sağlama hakkı.
 • Kişisel verilerin başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını sağlama – Bazı durumlarda herhangi bir engel olmaksızın kişisel verilerin başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını sağlama hakkı.
 • Şikayette bulunma – Veri koruma yetkilisine hak talebinde bulunma hakkı.

9. BU GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

CNCKESİM.NET.TR bu Gizlilik Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. En güncel sürüm her zaman web sitemizde mevcuttur ve Gizlilik Politikamızı sürekli takip etmenizi ve bu konuda sürekli güncelleme almanızı şiddetle öneririz. Diğer detaylar için web sayfamızı ziyaret edin.

Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası